KWR Symposium ‘Kennis ontwikkelen voor implementatie in de praktijk’

Wat is de toegevoegde waarde van distributienetwerken die slim ontworpen zijn? Hoe diagnosticeer je de duurzaamheid van stedelijke waterketens? Deze en andere vragen beantwoorden de onderzoekers van wateronderzoeksinstituut KWR op donderdagmiddag 21 maart tijdens het symposium ‘Kennis ontwikkelen voor implementatie in de praktijk’.

Vergaderzaal 4 - 14.00 tot 17.00 uur.
Klik hier voor het Aanmelden voor het symposium. 

1. Intrinsiek slimme netwerken door Peter van Thienen

Peter van Thienen bespreekt het concept van slimme drinkwaternetwerken en toont verschillende ontwerpfilosofieën en numerieke technieken om echt slimme netwerken te maken, zowel intrinsiek als in hun gebruik. Bij slimme netwerken gaat het over het algemeen om netwerken die zijn uitgerust met sensoren en/of actuatoren, en de toepassing van algoritmen voor de identificatie van anomalieën (zoals leidingbreuken) of geavanceerde procesbeheersing. Bij intrinsiek slimme netwerken is er bovendien sprake van een ontwerp dat gebaseerd is op slimme ontwerpfilosofieën en een slim gebruik van materialen.

2. De City Blueprint Scan: waarom eerst een diagnose van onze steden? door Kees van Leeuwen

De City Blueprint is een quick-scan voor de beoordeling van de duurzaamheid van de stedelijke waterketen die gebruikt kan worden voor de communicatie over de duurzaamheidsdoelen in steden, het verkennen van prioriteiten en de verbeteropties voor de waterketen. In zijn presentatie zal Kees van Leeuwen ingaan op de vraag waarom deze diagnose zo belangrijk is. Daarnaast belicht hij de rol van ‘water governance’: het geheel van politieke, sociale, economische en bestuurlijke systemen die worden gebruikt voor het ontwikkelen en beheren van watervoorraden en het leveren van waterdiensten, op verschillende niveaus in de maatschappij en voor verschillende doeleinden.

3. Toxiciteit Kennisimpuls Waterkwaliteit door Milou Dingemans

Het doel van de ‘Kennisimpuls Waterkwaliteit’ is ontwikkelde kennis toe te passen bij het aanpakken van praktijkproblemen van waterbeheerders. In het project Toxiciteit wordt reeds ontwikkelde kennis over mogelijke effecten en gedrag van stoffen, en het meten daarvan, toepasbaar gemaakt om inzicht te krijgen in waterkwaliteit. De nadruk ligt op het ontwikkelen van keuzehulpen en protocollen voor toepassing van meetinstrumenten (voor concentraties en effecten van stoffen), en tools voor de interpretatie van de resultaten. Deze producten worden in nauw overleg met eindgebruikers (waterbeheerders en drinkwaterbedrijven) afgestemd en beschikbaar gemaakt.

4. TKI CoRe Water: Van RWZI naar duurzame waterfabriek door Kees Roest

Met het vernieuwende zuiveringsconcept CoRe Water wordt afvalwater eerst geconcentreerd, voordat het verder wordt behandeld. Op deze manier kan rioolwater energiezuinig en efficiënt worden gezuiverd met een hoger zuiveringsrendement (N,P en micro’s) en optimale terugwinning van resources zoals nutriënten, energie en vooral ook water. De uitdaging in het project Concentration, Recovery & Reuse (CoRe Water) is om te werken aan zowel verduurzaming en kosteneffectiviteit van de behandeling van rioolwater als aan een betere effluentkwaliteit (verwijdering van microverontreinigingen, stikstof en fosfaat).

5. Water in de circulaire economie: hergebruik van industrieel restwater voor de landbouw door Ruud Bartholomeus


Brouwerij Bavaria geeft binnen het programma Boer-Bier-Water concrete invulling aan hergebruik van het eigen, gezuiverde restwater door agrarische bedrijven in de omgeving. Met het steeds grilliger wordende klimaat zien boeren hun landbouwopbrengsten afnemen en neemt de irrigatievraag toe. Gedurende het groeiseizoen is de hoeveelheid bodemvocht in de wortelzone in toenemende mate ontoereikend. Door industrieel restwater niet ongebruikt naar zee af te voeren, maar te benutten voor droogtebestrijding, is terugdringen van watertekorten mogelijk.