Doe mee!

Het rijk en de provincies staan op het punt stikstofmaatregelen te treffen, waarbij miljarden euro’s aan economische waarde van de agrarische sector worden afgenomen.

Stikstofclaim wil schade beleidsmissers verhalen op overheid

Het rijk en de provincies staan op het punt stikstofmaatregelen te treffen, waarbij miljarden euro’s aan economische waarde van de agrarische sector worden afgenomen. Het gaat enerzijds om waardedalingen van bedrijven nabij Natura 2000 gebieden en anderzijds wil de overheid middels diverse maatregelen stikstofruimte afpakken van ondernemers. Stikstofclaim wil niet dat boeren (en zo nodig andere partijen) de dupe worden van fouten in het beleid. Vorige maand hebben meerdere sectoren zich verenigd en een fonds opgericht – Stikstofclaim – dat collectief de schade op de overheden gaat verhalen.

Met name de maatregelen die provincies voornemens zijn te treffen, zullen vergaand zijn en met name de veehouderijsectoren raken. De overheden zullen hun maatregelen nemen op grond van de uitkomsten van rekenmodel AERIUS van het RIVM, dat een onzekerheid rapporteert in de berekeningen van 50 – 100% (bron RIVM) en nooit gevalideerd is met depositiemetingen. Daarbij is sprake van onbehoorlijk bestuur; dat de PAS-wetgeving juridische fouten bevatte, was al voordat deze wetgeving werd ingevoerd bekend. De overheden zijn nu druk met het afwentelen van de door hen gemaakte fouten op ondernemers. Stikstofclaim wil de schade die het kabinet en Gedeputeerde Staten gaan veroorzaken met onzorgvuldig handelen, op de overheid verhalen. Stikstofclaim richt zich in eerste instantie op agrarische bedrijven, maar samenwerking met andere sectoren wordt niet uitgesloten.

Doe ook mee aan Stikstofclaim

Voor 150 euro kan iedereen deelnemer worden van Stikstofclaim en later meedelen in schade-uitkeringen. Belangrijker is echter, dat foute wetgeving van tafel gaat. Hoe meer deelnemers, hoe meer juridische druk kan worden uitgeoefend op de overheden en hoe meer zaken collectief kunnen worden aangepakt. Advocaten van meerdere kantoren staan Stikstofclaim bij in het vorderen van de schades en het van tafel krijgen van foutieve regelgeving.

Stikstofclaim hoopt dat het bestaan van deze organisatie en het nauwlettend in de gaten houden van de beleidsmakers, ertoe zal leiden dat het niet tot rechtszaken komt. In dat geval krijgen de deelnemers geld terugbetaald.

Meer informatie en intekenen: ga naar www.stikstofclaim.nl.