Extra interessant voor metaalbewerkers!

Als beursorganisator zijn wij actief in veel verschillende branches. Onze missie is om bezoekers een kijkje in de toekomst te bieden en daarom zijn wij altijd op zoek naar trends en ontwikkelingen in de sectoren waarin wij opereren. Hierdoor hebben wij als beursorganisatie van TIV Hardenberg verstand van zaken en brengen we je graag op de hoogte van ontwikkelingen en trends binnen de technische sector. Deze week lichten wij het segment metaalbewerking uit. Lees verder voor de ontwikkelingen en trends van dit segment!

We zetten de trends en ontwikkelingen binnen het segment metaalbewerking voor je op een rijtje:


Economie
In de metaalproductenindustrie opereren relatief veel kleine bedrijven, met minder dan tien werknemers. In de metaalproductenindustrie zijn haast 12.000 bedrijven actief, 85% heeft minder dan 10 werknemers in dienst. Velen zijn toeleveranciers en er wordt veelal geproduceerd op basis van specificaties van de opdrachtgever. Voor veel bedrijven is het een uitdaging om op te schuiven van capaciteitsleverancier naar ontwikkelpartner. Als ontwikkelpartner bieden ze meer toegevoegde waarde en zijn ze minder makkelijk inwisselbaar voor een andere toeleverancier.

Toch wordt er in de praktijk nog vaak op prijs geconcurreerd. Voor toeleveranciers in de metaalindustrie zijn kostprijsverlaging en productiviteitsverhoging belangrijke prestatie-indicatoren waarop wordt gestuurd. In deze branche worden de seriegroottes kleiner. Een flexibel productieproces is belangrijk om producten beter en sneller te kunnen aanpassen aan de vraag van de klant. De Nederlandse metaalproductenindustrie heeft hierin een sterke positie opgebouwd.

De verwachting is dat bedrijven die inspelen op deze veranderende vraag en procesinnovatie excellent implementeren beter zullen presteren.


Duurzaamheid

Bedrijven in de metaalindustrie richten zich vaak nog onvoldoende op duurzaamheid en circulaire businessmodellen. Dit terwijl de eindgebruiker steeds vaker duurzame producten verlangt en de overheid steeds strengere duurzaamheidseisen stelt. Om beter aan te sluiten op de vraag van de klant moeten bedrijven in de branche circulaire businessmodellen gaan ontwikkelen, bijvoorbeeld door producten modulair te ontwerpen of andere materialen te gebruiken.

Daarbij gebruiken bedrijven in de metaalindustrie veel energie in het productieproces (lassen, draaien), dus zullen zij extra aandacht moeten besteden aan het terugdringen van hun energieverbruik. Zowel modulair ontwerpen als energiereductie kan op de korte termijn extra kosten met zich meebrengen, maar op de lange termijn resulteren in lagere exploitatiekosten.

De verwachting is dat bedrijven die aandacht besteden aan duurzaamheid en circulariteit in de toekomst beter zullen presteren.


Innovatie
Continue innovatie is noodzakelijk om concurrerend te blijven en de ketenpositie te versterken. Afnemers stellen steeds hogere eisen aan snelheid, kwaliteit en flexibiliteit. Innovaties in de metaalproductenindustrie kunnen niet los worden gezien van innovaties in de belangrijkste afzetmarkten. Voor een bedrijf is het dus erg belangrijk om feeling te houden met de ontwikkelingen op de afzetmarkten en hierop te anticiperen. Het aantal productvarianten stijgt en de gemiddelde seriegroottes nemen af. Bedrijven uit de metaalproductenindustrie moeten hun bedrijfsprocessen hierop aanpassen en innoveren. Toeleveranciers creëren een “lock in” wanneer zij direct betrokken zijn bij productontwikkeling van hun afnemers. Met andere woorden: de kans bestaat dat afnemers niet meer zonder ze kunnen.

Uitdagingen voor ondernemers in de metaal

  • Hoe kan ik kosten verlagen en productiviteit verhogen?
  • Hoe versterk in mijn ketenpositie?
  • Hoe kan ik meer service bieden aan klanten?
  • Hoe kan ik meer flexibel produceren?
  • Hoe verhoog ik de bezettingsgraad van mijn machinepark?
  • Wat kan ik automatiseren?
  • Wat kan ik met nieuwe technologie?
  • Hoe kom ik aan gekwalificeerd personeel?

Afnemers van de branche verwachten dat producenten constant innoveren.


Personeel

Digitalisering en robotisering zullen de wijze waarop geproduceerd wordt veranderen. Dit vraagt ook om andere kennis en ervaring van het personeel. Ondernemers kunnen hier op inspelen door medewerkers continu bij te scholen. De vraag naar technisch personeel neemt over de volle breedte van de economie toe. Metaalbedrijven komen steeds moeilijker aan technisch geschoold personeel. Het tekort aan personeel beperkt in toenemende mate de groeimogelijkheden, wat zich mogelijk vertaalt in lagere bedrijfsresultaten. Steeds meer bedrijven in de metaal kiezen ervoor om zelf personeel op te leiden. Bedrijven die als erkend leerbedrijf bekend staan kunnen zo jong talent aantrekken en tegelijkertijd bijdragen aan de lokale gemeenschap.

De verwachting is dat bedrijven die uitblinken in flexibiliteit én in staat zijn personeel aan zich te binden beter zullen presteren.


CE –markering
Veel industriële productgroepen mogen uitsluitend worden verhandeld in de Europese Economische Ruimte (EER) als ze CE-markering hebben. CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.REACH wetgeving

REACH is een Europese verordening over de productie van en handel in chemische stoffen. Het beschrijft waar bedrijven en overheden zich aan moeten houden. REACH staat voor: Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen.

Voor meer info over productregelgeving zie rvo.nl


Milieuwetgeving
Milieudoelstellingen vanuit de EU betekenen dat metaalbedrijven hun productieprocessen moeten verduurzamen. Denk aan minder CO2-uitstoot en het beperken van energieverbruik.
De verwachting is dat bedrijven die tegen lage kosten weten te verduurzamen en de focus leggen op innovatie beter zullen presteren.

De metaalindustrie draait op volle toeren. Bespaar kostbare tijd door het optimaliseren van relatiebeheer! Overtuigd? Boek hier een stand!

Nog niet overtuigt om deel te nemen aan TIV Hardenberg 2019? Daag onze adviseur Bart Leferink uit, hij gaat graag het dialoog aan! (+31 (0) 523 - 28 98 07 /  

Bron: https://www.rabobank.nl/bedrijven/cijfers-en-trends/industrie/metaalindustrie/